Електроуслуги Пловдив, електрически услуги от квалифицирани електротехници с опит

Всички видове електроуслуги за гр. Пловдив и региона

В случаи на възникнала авария или при спешна нужда от намеса на електротехник за справяне с електрически неизправности за Вашият дом или бизнес не се колебайте да се свържете с нас, за да получите точна консултация с нас, която да Ви насочи в правилната посока за справяне с проблема! Нашата работа и дейност е на разумни цени и коректно отношение, реагираме навременно и в указания срок спрямо нашите клиенти. Извършваме широк набор от висококачествени електроуслуги, които включват: изграждане на нови електроинсталации до 1000V (монофаза и трифаза), подмяна и ремонт на стари електроинсталации, проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, изграждане на временни инсталации при ремонтни дейности, подмяна или монтаж на разпределителни табла, външно електроокабеляване, удължаване на захранващи кабели и много др. Ние имаме дългогодишен опит в сферата на електроизграждането и всички видове електроуслуги за Вашият дом или бизнес. Нашата задача е да осигурим спокойствие и безопасност на всеки наш клиент чрез контрол на качеството и прецизно изпълнение. Свържете се нас на посочените страници:
 
 

Професия “електротехник”.  Надеждни електроуслуги за гр. Пловдив и околните населени места

Професия електротехник, електротехник за гр. Пловдив и района. Целите и основните задачи на един електротехник ( технически служител и експерт ) са осъществяване и изграждане на най-разнообразни по вид, структура и сложност електрически инсталации и заземителни защити за електроподаване и пренос на електроенергия в жилищни, търговски и стопански обекти. Електротехникът отговаря и за последващата оптимизация, подмяна и контрол на електрическото оборудване, инсталационни материали и самостоятелни електрически системи, които имат за задача да функционират правилно и надеждно, за да бъдат едни безопасни и ефективни проводници на електроенергия. Начинът на функциониране на електроподаването на сгради и съоръжения, качеството на работа на промишленото електрическо оборудване пряко зависи от компетентността, логичността и професионалните качества на такъв тип специалист, който е осъществил монтажът и вграждането на такъв вид инсталации за пренос на електричество. Той трябва познава много добре всеки компонент и спецификата на работата му, който компонент съставна част от всяка добре работеща електрическа система. Електротехник за гр. Пловдив и околните населени места. Всеки електротехник трябва да притежава и умело да си служи със специализирана техника и електротехнически устройства и измервателни уреди, които са важна част от репертуара и оборудването на всеки, който се занимава с електроремонти и монтажи. Чрез такъв вид техника и уреди се правят редица замервания и тестване на електрическите съоръжения, чрез които тестове зависи и коректното понататъшно издаване и пускане в експлоатация на дадената електрическа система. Тази съвкупност от оборудване също служи за определяне на състоянието на конкретната електрическа система, както и за откриване на възникнали технически проблеми и неизправности от различно естество като например късо съединение и отечка, повреда или амортизация на отделни компоненти в електрическата система, прекъсване на проводници и друг вид неествествени технически промени. Като пример ще изложим случай, когато се нанасяме в жилище, на което електрическата инсталация е над 20 годишна и извършваме строителен ремонт на такова жилище е много важно електроинсталацията да бъде инспектирана и при необходимост да се направят съответните необходими ремонти и промени на тази ел. инсталация, след като електротехникът е направил необходимите тестове и диагностика. В случай, че имотът е вече обзаведен ще е нужно електротехникът да направи оглед и редица тестове на цялото оборудване, включително на разпределителното табло, електрическите контакти, ключовете, осветителните тела, ел. уредите и други, за да се прецени от какви промени има нужда въпросната инсталаци, за да се уверим, че тя е безопасна.

Съществените и главните задачи, които изпълнява всеки електротехник са:

– Диагностика, профилактика и тестове на електрически съоръжения и инсталации;

– Изграждане, поддръжка и монтаж на комплексни слаботокови електроинсталации в жилища, къщи, офиси, магазини и стопански сгради с нминал 230V за еднофазни и 380V за трифазни инсталации;

– Удължаване на захранващи кабели, когато по някакви обстоятелства главният захранващ кабел се е оказъл прекалено къс и не е достатъчен да свърже вътрешното разпределително табло на абоната и главното разпределително табло на доставчика;

– Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, когато липсват такива на заварен стар имот или трябва се изградят върху новопостроен;

– Ремонт, подмяна и профилактика на съществуващи електроинсталации, замяна на елементите й или разширяването й чрез свързване и внедряване на допълнителни електрически елементи. Това може да са допълнително осигуряване на излази за контакти, осветителни тела и ключове, подмяна на разпределителното табло или цялостна подмяна на електроинсталационни елементи;
– Ремонти, монтаж и подмяна на електрически и разпределителни табла;
– Монтаж на комуникационно оборудване за Enthernet достъп, мрежово окабеляване, монтаж на розетки, настройки на суичове и рутери. Монтаж на сървърни шкафове и др. монтаж на структурно окабелявана;
– Смяна и монтажи на електрически ключове и контакти, авт. предпазители, дефектнотокови защити, токоизправители, осветителни тела, LED осветление, LED контролери и др. изделия;
– Монтиране на захранващи кабели на електроуреди и свързването им към съществуващата или новоизградената електрическа мрежа;

– Външно окабеляване и изграждане на главни електрически трасета от разпределителните табла на доставчика на електроенергия до точката на достъп на клиента.

– ремонт на съществуваща електроинсталация.
– изграждане на нова електроинсталация.
– подмяна на стари ел. табла.-
– изчисляване и подмяна на АП в съответствие със захранваните консуматори.
– монтаж/подмяна на осветителни тела (луни, LED ленти, полилей, аплици, плафони и др.).
– монтаж/подмяна на ключове и контакти.
– свързване на печки/котлони и др. електроуреди.
– свързване на бойлери.
– свързване на вентилатори.

Електроуслуги от професионални електротехници в гр. Пловдив. Всяка професия е специфична сама по себе си и има своите недостатъци и положителни страни, в зависимост от конкретната сфера. Много от нас са наясно, че в даден момент от живота ни ще се наложи да прибягнем до услугите на електротехник, било то във връзка, заради настъпил плануван строителен ремонт, възникване на техническа неизправност или просто защото е дoшъл моментът да направим подмяна на стара ел. инсталация или старо разпределително табло. В следващите редове ще опишем спецификите на професията на един професионален ел техник и ще се опитаме да опишем най-обстойно с какво най-често се занимава той и кои са основните му дейности и отговорности, както и какви са основните му специфики на работа, защото това е доста търсена и същевременно изключително отговорна професия.

В днешно време почти навсякъде сме обградени от електрозахранващи и електроснябдяващи системи и инсталации, които имат за цел да осигуряват постоянно електроподаване и снабдяване с електрическа енергия на голям брой устройства и електроуреди, които функционират с електричество. Това е глваната причина професията електротехник да е толкова широко търсена напоследък, защото за изграждането и поддръжката на такъв тип електропреносни съоръжения се изискват определен тип знания умения, които не всеки от нас притежава. Един електротехник трябва да притежава набор от професионални качества и аналитични умения, които са необходими за успешното практикуване на тази специфична професия. Той трябва да е сръчен, грамотен, адекватен, и не на последно място трябва да притежава логическо мислене, което е от изключително значение в тази професия и не на последно място той трябва да е запознат с абсолютно всички елементи и изделия, които играят ролята на проводници и разпределители на електроенергията. Това са основните качества, които са задължителни за един добър електротехник, за да могат неговите клиенти да бъдат в сигурни ръце, за да живеят или работят в една безопасна и сигурна среда. Всеки електротехник трябва да обича своята професия, за да може той да бъде максимално ефективен и полезен.

Електротехникът е техническо лице, което извършва голям набор от специфични за професията си  комплексни или частични услуги, които са свързани с изграждане на електрически инсталации, заземителни и мълниезащитни системи за сигурност и най-разнообразни електроремонти и електромонтажни дейности. Този тип служител също може да се занимава с монтирането на въздушни и подземни кабелни линии, монтаж на електро и мрежово окабеляване за дворове, настройка и поддръжка на електрическо оборудване и осветителни тела, както и ремонт на дефектни участъци от електропреносната мрежа. Неговата главна задача е да осигури правилното функциониране на електроподаването във всякакъв тип инсталации, като той трябва да притежава нужните технически познания и умения в тази специфична материя. Електротехникът трябва умело да си служи с техническа апаратура и измервателни уреди, което е предпоставка за успешното справяне в най-различни електрически ситуации като повреди, аварии, електроремонти, електроизграждане и т.н. Той трябва да е технически способен да извършва широк набор от ел. услуги като в това число влизат всички видове монтажи, ремонти, поддръжка и други. Всеки възникнал случай има своите особености и техникът трябва да се справи с всяка една ситуация адекватно и да реагира правилно на всяка възникнала ситуация, така че да се справи по най-добрия начин.

В зависимост от възложените задачи и функционалните отговорности, възложени на електротехника, работата му в конкретен случай е или постоянна, когато се налага отстраняване на грешки в електрическо оборудване, или временна, ако електротехникът се задължава само да пусне даденото съоръжение или мрежа в експлоатация. Доста често се случва да се прибягва до услугите на електротехници, които да извършат определен ремонт в случай на повреда или неправилно асемблиране на оборудването.

Електротехникът е специалист с нужната специализаяция или опит в сферата, който отговаря за инсталирането на междинни силови или слаботокови системи, които игрят ролята на транспортни съоръжения за доставяне на електричество до крайния потребител. Това включва монтаж на електродвигатели, трансформатори, електропроводи, разпределителни табла и много други. Електрическите монтажници работят както по вторични вериги, така и със слаботокови системи, осветителни системи, разпределително оборудване и разпределителни устройства.

Ремонти и монтажи на електрически и разпределителни табла. Нашите Електротехници ще ви помогнат да решите всеки един електрически проблем, възникнал поради аварийна ситуация или  защото сте решили, че е настъпил момента да подмените стар електрически контакт или ел. ключ. На нас може да разчитате за всички видове електроуслуги. Предлагаме услуги, които ще решат всички ваши електрически проблеми. Извършваме широк спектър от електроуслуги в гр. Пловдив – от дребни електроремонти и отстраняване на леки неизправности, прекъснати кабели, смяна на кабели, поправка на разпределителни кутии, притягане на слаби връзки, ремонт на електрически табла, смяна на контакти, ел. ключове и осветителни тела, демонтаж. монтаж на бойлери и електроуреди за вграждане до проектиране и изграждане на сложни електроинсталации. Ремонт на електроинсталации в гр. Пловдив и близките населени места

– Монтаж или подмяна на ел. ключове, ел. контакти и осветителни тела, свързване на допълнително оборудване и точки към настоящата ел. мрежа

– Отстраняване на повреди в разпределителното табло, подмяна на предпазители, ДТЗ и т.н.

– Диагностика и остраняване на електрически неизправности

– Локализиране и отстраняване на късо съединение

– Локализация на скритите проводници

– Подмяна на автоматични предпазители и ДТЗ

– Смяна и ремонт на апартаментни, електрически табла

– Монтаж и ремонт на захранващи кабели на електроуреди

– При монтаж на електрически уреди от нас ще ви важи гаранцията!

– Подмяна на електрически бойлери

– Монтаж на абсорбатори

– Ремонт и подмяна на стари и амортизирани електрически инсталации

– Монтаж на мълниезащитни инсталации и заземителна защита

– Монтаж и ремонт на ел. табла

– Монтаж на уреди за вграждане

– Монтаж на захранващ кабел на готварска печка или плот

– Аварийно пускане на захранването

– Ремонт на бойлери Пловдив

– Подмяна на ел. ключове и ел. контакти

– Аварийни електро услуги Пловдив

– Ремонт на електроинсталации

– Ремонт и монтаж на скрито осветление, лунички

– Смяна на ел. табло Пловдив

– Ремонт на електрическо табло

– Смяна на дефектно токова защита

– Инсталиране на бойлер, пералня, миялна и друга бяла техника

– Свързване на готварски печки, керамични котлони, фурни, бойлери и друри ел уреди

– Монтаж на прожектори, сензори за движение

– Монтаж на ел табло и автоматични предпазители в Пловдив

В случай, че имате електротехнически казус, независимо дали става дума за възникване на технически проблем и авария, искате да подмените старото си ел. табло, имате нужда от подмяна на стара двупроводна електроинсталация, строите къща, на която трябва да се инсталира мълниезащитна и заземителна инсталация и в други случаи може да се обърнете към нас. Ние извършваме всички видове електроуслуги на територията на гр. Пловдив и близките населени места. За връзка с нас може да ни посетите на следните страници:

https://www.homerepair.bg

https://www.eltehnik.eu

https://www.eluslugi.bg

https://www.elektrotehnik-plovdiv.com

https://www.elektrotehnik-plovdiv.eu

https://www.eltehnik.plovdiv-remonti.com

https://www.elektrotehnik.plovdiv-remonti.com

https://www.eluslugi.plovdiv-remonti.com

Кои са важните неща при изграждане и монтаж на електрически инсталации

Всички сме наясно, че в съвременният ни живот постоянно се използва електричество, което в максимална степен се грижи за нормалният ни начин на живот. Всяка обитавана сграда и имот се нуждаят от постоянно доставяна електроенергия, която има за цел да захранва всеки електроуредуред или устройство. Това прави електрическите инсталации, които подават нужната електроенергия незаменими и важни елементи при изграждането на неджижими имоти, било то жилищни или за бизнеса. В повечето случаи в зависимост от нуждите и специфичните особености на всяка сграда или помещения се изготвя предварителен архитектурен проект, в който точно са упоменати местата и вида на кабели и ел. изделия във всяко едно от помещенията. Не е без значение на кого ще поверите изграждане на електрически инсталации в нови сгради или пък подмяната им в стари недвижими имоти. От това реално зависи безопасната експлоатация на уредите, които са характерни за всеки един от имотите.
 

Електрически инсталации за бита

Има не малки съществени разлики, когато става въпрос за електрически системи и инсталации за бита и такива инсталации, които обслужват индустрията и промишлеността. В 90% от случаите една средностатистическа електрическа инсталация в жилищен имот или група от имоти представлява мрежа с двужилни или трижилни проводници, главно разбределително табло, най-разлини електроелементи в зависимост от вида на инсталацията (монофазна или трифазна), ел. контакти, ключове и осветителни тела, силови електроуреди, които са разпределени с отделни токови кръгове. Такъв тип монофазни инсталации се захранват с електричество 220-230V. В друг вид случаи като например – семейна къщи, населявана от няколко фамилии или жилищни кооперации се доставя електроенергия по “трифазен” кабел, подаващ електроенергия с мощност 380V. Този кабел представлява и се състои от 4 или 5 проводника, като 3 от проводниците са самите фази. Всяко от тези 3 жила доставя самостоятелно електричество с номинал 220-230V, което е достатъчно за захранване на самостоятелен обект или жилищен имот като апартаменти или етаж от къща. С други думи при трифазната електроинсталация може да се захранят с електричество минимум 3 жилищни обекта или апартамента. Това най-често се прави, когато за жилищен обект като къща трябва да се подаде електроенергия на 3 етажа или имаме нужда от мощно електричество за машини. В случаите, когато става дума за къща на няколко етажа семонтира разпределително табло, което ще служи като магистрала, която разпределя електроподаването на всеки етаж от къщата с по един фазов проводник.

Когато се изграждат електрически инсталации за бита е необходимо да се вземат на предвид някои важни въпроси:

  • Брой на помещенията, както самостоятелни жилищни обекти, така и броят на помещенията в тях;
  • Вид и брой на електроуредите и крайните консуматори, които ще се използват в ежедневието;
  • Необходимост от N на брой ел. конталкти, ключове за осветление, превключващи табла за байлер или климатик например, местонажождението на осв. тела;
  • Натовареността на елекетрозахранването, за да се прецени как да се осъществи разпределението на токовите кръгове;
  • Вида и големината на електроразпределителното табло, защото от броя на токовите кръгове и други фактори като например ДТЗ ще зависи и типа на самото табло.

Това са изключително важни и решаващи въпроси, които както вече споменахме се предвиждат още при проектирането на неджижимия имот. Когато се касае за обекти, предназначени за жилищни нужди то се предвиждат еднофазни инсталации ( с малки изключения както споменахме), а в случай на използване на машини, съоръжения за производство и индустрия инсталациите са по-сложни и са известни като трифазни.